Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0 800 20 800

 Вход:


 Потребител:

 Парола:

 За платформата:


     С оглед повишения интерес на обществеността към темите, свързани с българските гори, Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ създава „Платформа за сътрудничество за запазване на българската гора”. Целта на платформата е да се осъществи трайно и действащо партньорство между широката общественост и ИАГ с цел взаимна информираност и съвместни дейности по опазване на горите, базирано на взаимното доверие между ИАГ и Регистрираните партньорски организации /РПО/.


     Платформата за сътрудничество, създадена от ИАГ, предвижда получаване в реално време на сигнали за нарушения в горите от организации, предварително регистрирани в платформата. Изпратените сигнали ще бъдат получавани в уеб-интерфейс. За целта ИАГ призовава широк кръг от неправителствени организации /НПО/ и граждански организации с екологична насоченост за регистрация и дейно участие в онлайн платформата, което ще подпомогне общите ни усилия за опазването на българските гори. Извън изпращането и получаването на сигнали за незаконосъобразни практики в българските гори, задача на платформата е и да създаде среда за повишаване капацитета на лицата и организациите, свързани с горския сектор чрез обучения, семинари и работни срещи с РПО. Повишаване информираността на обществеността чрез предоставяне на регулярна информация в Платформата, включително по сигнали получени от РПО, ще допринесе за повишаване доверието към работата на институциите.


 Принципите, на които е изградена платформата са:

  • Отговорно отношение към горите;
  • Отговорно отношение към законодателството;
  • Отговорно отношение към институциите;
  • Отговорно отношение към гражданското общество;
  • Обективно информиране;
  • Активно съвместно участие в дейностите на терен и при дебати за допълване на правилата за работа на платформата.