Министерство на земеделието, храните и горите
Изпълнителна агенция по горите

Горещ телефон
0877 033 112

 Викторина „Отново учим и знаем за българската гора“:

 1. Коя от изброените дейности НЕ се извършва от лесовъдите в горите?

 2. Защо лесовъдите провеждат сечи в горите?

 3. Едни от най-важните дейности, които трябва да извършва всеки добър ловен стопанин са:

 4. Първата защитена територия в България е:

 5. Коя е най-сериозната заплаха в горите?

 6. За да се развива добре дивечът, трябва да са налице три условия:

 7. Кое от следните твърдения не е вярно?